H. C. Anderseni muinasjutud

Publisher: PublishDrive Release date: 2012-01-09

Description

Gramata ietver tris brinumskaistas pasakas. Gane un Skurstenslaukis"e; ir dzivespriecigs stasts par porcelana figurinam, kas dzivoja kada veca kumode, un to piedzivojumiem. Meitene ar serkociniem"e; ir skumjs stasts par nabaga meiteni, kas Ziemassvetku vakara centas pardot serkocinus. Zirni no vienas paksts"e; ir aizkustinoss stasts par slimu meiteni, kuras dzivi peksni maina mazs zirnitis, kas sak augt aiz loga. Visam pasakam ir pievienotas skaistas, krasainas ilustracijas.Andersena pasakas ir visos laikos visvairA k lasA to un iecienA tA ko stA stu kolekcija.Tie ir burvju stA sti, kuros apslA ptas svarA gas patiesA bas un morA les vA rtA bas. Andersena pasaku pasaule interesA un iepriecina mA sdienu bA rnus tA pat kA pirms gadiem viA u vecA kus un vecvecA kus.Gane un SkursteA slauA isPasakas varoA i ir porcelA na figA ras: Gane , SkursteA slauA is un vecs A A nietis, kurA vA las, lai skaistA Gane kA A tu par serA anta sievu. Meitene nepiekrA t, jo viA as mazA sirsniA a jau izseni pieder SkursteA slauA im. Kas notiks tA lA k? Izlasiet to paA i! Pasaka ir papildinA ta ar skaistA m un krA sainA m ilustrA cijA m.Meitene ar sA rkociA iemTA ir viena no visvairA k pazA stamA m pasakA m, kura jA izlasa katram bA rnam. Tas ir aizkustinoA s stA sts par nabaga meiteni, kura aukstA ZiemassvA tku vakarA cenA as pA rdot sA rkociA us garA mgA jA jiem uz ielas. KA ds bA s meitenes liktenis? Izlasiet to paA i! Pasaka ir papildinA ta ar skaistA m un krA sainA m ilustrA cijA m.ZirA i no vienas pA kstsTas ir stA sts par zirA a graudu, kurA iekrita dA A u spraugA kA das mA jas bA niA os. TajA mA jA dzA voja sieviete ar meitiA u, kuras vA rds KarolA na. Meitene A oti slimoja, tA pA c jau ilgu laiku viA ai nA cA s pavadA t gultA . KarolA na ar lielu interesi vA roja A o puA i, kas auga no maza zirnA A a. Kas notiks tA lA k meitenes dzA vA ? Izlasiet to paA i! Pasaka ir papildinA ta ar skaistA m un krA sainA m ilustrA cijA m.

Hide/show more

Additional Information

Genre: Traditional stories (Children's/YA)

Collection: O-press

Type: EPub

Pages: 57

ISBN: 9788377726372

Additional Information

Genre: Traditional stories (Children's/YA)

Collection: O-press

Type: EPub

Pages: 57

ISBN: 9788377726372

Other ebooks releases by Dorota Skwark
Loading... Please wait