H. K. Andersena PASAKAS

Publisher: PublishDrive Release date: 2012-01-09

Description

Andersena pasakas: Lakstigala"e;, Sliktais princis"e;, Rukitis"e;.TrA s brA niA A A gas, visiem zinA mas un lasA tA ju iecienA tas pasakas vienA grA matiA A .LakstA gala"e; - tA ir skaista pasaka par necilu putniA u, kas dzA voja kA da A A nas A eizara dA rzA . LakstA galas burvA gA s dziesmas spA ja sagA dA t ne tikai prieku, bet arA dziedinA ja slimo A eizaru. Sliktais princis"e; - A A pasaka vA stA par cietsirdA gu un neA A lA gu valdnieku, kurA nolA ma gA t varu pA r visu pasauli, pastA vA gi karojot.RA A A tis"e; - tas ir stA sts par elfu, kurA pA rticA bA dzA voja bagA ta tirgotA ja mA jA un kuru sajA sminA ja nabadzA ga studenta, grA matu un dzejas cienA tA ja, pasaule. Andersena pasakas ir burvju stA sti, kuros apslA ptas svarA gas patiesA bas un morA les vA rtA bas. TA s iepriecina mA sdienu bA rnus tA pat kA pirms gadiem viA u vecA kus un vecvecA kus.Katra pasaka ir veidota ar skaistA m un krA sainA m ilustrA cijA m.

Hide/show more

Additional Information

Genre: Traditional stories (Children's/YA)

Collection: O-press

Type: EPub

Pages: 70

ISBN: 9788377724064

Additional Information

Genre: Traditional stories (Children's/YA)

Collection: O-press

Type: EPub

Pages: 70

ISBN: 9788377724064

Other ebooks releases by Dorota Skwark
Loading... Please wait